Käyttöehdot

PTCServices Oy:n (myöhemmin PTCS) Julkiset-verkkosivustolla julkaistun aineiston sekä sivuilla olevien tietojen ja malliasiakirjojen käyttöehdot. Sivuston käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka on kirjautunut sivustolle tai joka hyödyntää sen sisältöä.

1 Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat JulkiSet-tietopalvelun käyttöä. Palvelu toimii osoitteessa https://julkiset.fi/, jossa myös kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat luettavissa.

2 Verkkosivujen käyttö- ja tekijänoikeudet

Verkkosivuston sisältö on tekijänoikeuden suojaama ja sillä olevaan aineistoon saattaa sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Verkkosivuston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat PTCS:llä tai kolmannella osapuolella.

Verkkosivusto on tarkoitettu käyttäjän omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjällä on oikeus tallentaa ja tulostaa verkkosivuilla olevia mallipohjia ja aineistoa ainoastaan omaan käyttöönsä. Käyttäjä saa käyttää sivuston mallipohjia apuna työssään ja muokata pohjista tarkoitukseensa sopivia.

Käyttäjä vastaa sivustolta haetun materiaalin käytöstä ja sen soveltamisesta. Verkkosivuston tai aineiston yksittäisen sivun tai osan tai malliasiakirjan linkittämiseen osaksi jotain toista internet-sivustoa kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa tai tietokantojen tuottamiseksi on saatava PTCS:n lupa.

Verkkosivuston kopiointi samoin kuin käyttö uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa tarkoituksessa kolmannelle on kielletty (Tekijänoikeuslaki 404/1961, EY:n direktiivi 96/9/EY tietokantojen oikeudellisesta suojasta).

3 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa kaikesta näiden ehtojen vastaisesta Verkkosivuston käytöstä PTCS:lle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Verkkosivustolle tai muille käyttäjille.

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan ja vastaa niiden säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan.

Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista, sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se PTCS:lle julkaistavaksi.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna sivustoon tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien osapuolten esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. PTCS ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan käyttäjän lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

4 PTCS:n vastuut ja muut oikeudet

PTCS tekee parhaansa, että sivusto olisi käyttäjien käytettävissä häiriöttä, mutta ei kuitenkaan vastaa Verkkosivuston mahdollisista toimintakatkoksista tai muista ongelmista.

PTCS pyrkii siihen, että sen Verkkosivusto ja sen sisällöt ovat mahdollisimman korkeatasoisia. PTCS ei vastaa keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

PTCS:llä on oikeus estää luvattoman aineiston julkaisu tai poistaa sellainen aineisto Verkkosivustolta sekä oikeus estää hyvän tavan vastainen sivuston käyttö. PTCS ei vastaa toisten palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee linkillä tai muulla tavoin.

PTCS ei vastaa Verkkosivustolla olevan tiedon eikä virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Sivustolla annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää PTCS:ää tai muuta tahoa kohtaan vaatimuksia.

PTCS:n vastuun yläraja rajoittuu kaikissa tapauksissa PTCS:n käyttäjältä viimeisen 12 kuukauden aikana Verkkosivustosta saamiin maksuihin. PTCS ei missään tilanteissa ole vastuussa mistään käyttäjälle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

PTCS:lla on oikeus siirtää Verkkosivusto tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä mahdollinen sopimus.

PTCS:lla on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. PTCS ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen. PTCS ei voi taata tietoturvaa.

PTCS:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja käyttöehtoja ja lopettaa palvelu. Muutoksista ja lopettamisesta pyritään ilmoittamaan sivulla, mikäli se on mahdollista.

5 Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.